فارسي | English
 
 
  76 - سرفیش مدل فری یامت ال 4 ميليمتري كد 348
۷۶ - سرفيش مدل فری یا مت ال ۴ ميليمتري كد ۳۴۸

« ۷۶ - سرفيش مدل فری یا مت ال ۴ ميليمتري كد ۳۴۸ »

فیش تبدیل دستگاههای الکترو فیوژن
 

۷۶ - سرفيش مدل فری یا مت ال ۴ ميليمتري كد ۳۴۸
سر فيش دستگاه جوش الكتروفيوژن  ال شکل طرح فري يا مت.

d - dm 0911            كد
4 ميليمتر 348     4122    191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

 

                                   

            

                   

 


شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565